Kadazandusun


Ini adalah buku yang ditulis oleh Jacqueline Pugh-Kitingan mengenai kajian etnografi ethnik Kadazandusun di daerah Sabah, Malaysia. Penerbitnya adalah ITBM – Institut Terjemahan & Buku Malaysia 2012 Iklan